Klage nr:
109/11

Avgjort:
14.desember 2011

Saken gjelder:
Meglers krav på vederlag

Foretakets navn:
internet

Behandlet av Reklamasjonsnemnda 14. desember 2011. Nemnda har bestått av:

Tore Bråthen, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

Saksfremstilling:

Klageren inngikk et salgsoppdrag med innklagede. Klageren hevder at det muntlig ble avtalt at innklagede ikke hadde krav på fullt vederlag dersom kjøpesum på kr 1 800000 ikke ble oppnådd. Innklagede bestrider at en slik avtale har blitt inngått.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Innklagede gjorde en verdivurdering av klagerens leilighet den 8. februar 2010. Innklagede ”garanterte” at han kunne oppnå en kjøpesum på kr 1 800 000. Innklagede hadde med en oppdragsavtale som klageren ble bedt om å signere. Det var flere punkter opplistet, og til sammen utgjorde kostnadene omtrent kr 90 000. Klageren var veldig usikker på om han ønsket å selge leiligheten, og trodde det ville være vanskelig å oppnå en kjøpesum på kr1800000. Innklagede foreslo da at klageren ikke skulle betale full pris med mindre kjøpesummen ble oppnådd, men trakk fra en del punkter som til sammen utgjorde omtrent kr 45 000.

Leiligheten ble solgt til kr 1 630 000, men innklagede påsto at det aldri hadde blitt avtalt muntlig at megler ikke hadde krav på full betaling med mindre prisforlangende ble oppnådd. Klageren synes innklagede har opptråd lite seriøst, og klager føler seg forledet.

Klageren har sendt uttallige e-poster til innklagede og forsøkt å oppnå kontakt per telefon uten å få noe svar. Klageren har nå blitt orientert om at innklagede ikke vil tilbakebetale noe av honoraret, og ikke var villige til å diskutere saken nærmere.

Innklagede anfører:

Innklagede ønsker å beklage at dersom det ikke er gitt tilbakemeldinger på klagerens henvendelse på en tilstrekkelig måte, og at klageren opplever innklagedes håndtering av tvisten som mangelfull. Dette synes imidlertid å bero på en misforståelse i forhold til hva klagen gjelder.

Innklagede forstår klagen slik at klageren mener det er inngått en annen avtale vedrørende innklagedes vederlag enn hva han har lagt til grunn. Det avvises at det skal ha blitt inngått andre avtaler vedrørende innklagedes vederlag enn det som fremkommer av oppdragsavtalen, herunder en muntlig avtale slik klageren anfører.

Innklagede viser for øvrig til at klageren fremstår som fornøyd med oppdraget for øvrig, slik at det ikke foreligger noen grunn til å sette ned meglers vederlagskrav, jf eiendomsmeglingsloven § 7-7. Innklagede kan således ikke se at det er grunnlag for å ta klagen til følge.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder meglers krav på vederlag.

Klageren og innklagede har inngått en oppdragsavtale. Klageren hevder at det muntlig ble avtalt at oppdragsavtalens bestemmelser om betaling for oppdraget delvis skulle settes til side dersom kjøpesum på kr 1 800 000 ikke ble oppnådd. En slik avtale er ikke dokumentert, og innklagede har bestridt at en slik avtale ble inngått. Reklamasjonsnemnda legger til grunn det som er skriftlig dokumentert.

Reklamasjonsnemnda vil for øvrig bemerke at kundenes henvendelser bør besvares.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.